کشت و صنعت غزال میهن

کشت و صنعت غزال

این مجموعه که شامل بخش های اداری و نگهبانی، انبار و شیردوشی 48 واحده، جایگاه های نگهداری دام و سیلو، گوساله دانی و … است، افتخار دارد که برای 115 نفر اعم از کارگران، دامپزشکان و کارشناسان به صورت مستقیم و با بیمه و مزایا ایجاد شغل کرده است.
این مجموعه در زمینی به مساحت 70 هکتار  شروع به فعالیت کرده و به مرور و آرام آرام با تجهیزات به روز دامداری و بهره گیری از افراد کاردان و همدلی و همکاری تمامی عوامل از هر نظر رشد قابل قبول و خوبی دارد به گونه ای که امروز تولید شیر این مجموعه به روزانه 10 تن رسیده و تعداد کل گله نیز افزایش یافته است.